Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

distance

คำแปล

ระยะทาง

What
is
the
distance
to
your
house
?

ระยะทางไปบ้านของคุณคืออะไร

We
know
the
distance
.

พวกเรารู้ระยะทาง

The
distance

ระยะทาง

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน