Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

discussion

คำแปล

การสนทนา

That
is
a
long
discussion
.

นั่นคือการสนทนาที่ยาวนานบทหนึ่ง

The
discussion
is
over
.

การสนทนาจบลงแล้ว

The
discussion

การสนทนา

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน