Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

discovery

คำแปล

การค้นพบ

The
discovery
of
that
medicine
was
important
.

การค้นพบยาชนิดนั้นคือเรื่องสําคัญ

My
discovery
is
more
important
.

สิ่งที่ฉันค้นพบสําคัญกว่า

The
discovery

การค้นพบ

แสดงประโยคเพิ่ม
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย