Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

discovered

คำแปล

We
had
discovered
them
four
years
ago
.

พวกเราได้ค้นพบพวกเขาสี่ปีที่แล้ว

The
Portuguese
had
discovered
Brazil
.

คนโปรตุเกสได้ค้นพบประเทศบราซิล

They
had
discovered
the
house
.

พวกเขาได้ค้นพบบ้านหลังนี้

การผันคำกริยาทั้งหมดของ discover

บุคคลปัจจุบันอดีต
Idiscoverdiscovered
he/she/itdiscoversdiscovered
you/we/theydiscoverdiscovered
เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน