Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

discover

คำแปล

ค้นพบ

Your
sister
is
going
to
discover
the
secret
.

พี่สาวของคุณจะค้นพบความลับนี้

They
are
going
to
discover
the
truth
.

พวกเขาจะค้นพบความจริงนี้

We
are
going
to
discover
the
problem
.

พวกเราจะค้นพบปัญหานี้

การผันคำกริยาทั้งหมดของ discover

บุคคลปัจจุบันอดีต
Idiscoverdiscovered
he/she/itdiscoversdiscovered
you/we/theydiscoverdiscovered
เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน