Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

dirty

คำแปล

สกปรก

Their
shirt
is
dirty
.

เสื้อเชิ้ตของพวกเขาสกปรก

My
dog
is
dirty
.

หมาของฉันสกปรก

The
water
is
dirty
.

น้ำสกปรก

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน