Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

direction

คำแปล

คำสั่ง, การใช้, ทิศทาง

You
go
in
that
direction
.

คุณไปในทิศทางนั้น

From
which
direction
?

จากทิศทางไหน

The
direction

ทิศทาง

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน