Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

difficulty

คำแปล

ความยาก, ความยากลำบาก

They
know
this
difficulty
.

พวกเขารู้จักความยากลำบากนี้

That
is
a
difficulty
.

นั่นคือความยากลำบาก

The
difficulty

ความยาก

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน