Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

difference

คำแปล

ความแตกต่าง

Can
you
see
the
difference
?

คุณมองเห็นความแตกต่างไหม

There
is
a
difference
.

มันแตกต่างกัน

The
difference

ความแตกต่าง

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน