Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

diet

คำแปล

อาหารพิเศษ, ควบคุมอาหาร

My
diet
is
not
a
choice
,
it
is
a
treatment
.

ฉันไม่ได้เลือกที่จะควบคุมอาหาร มันเป็นวิธีการบำบัด

My
diet
is
not
a
choice
,
it
is
a
treatment
.

ฉันไม่ได้เลือกที่จะควบคุมอาหาร มันเป็นวิธีการบำบัด

My
grandmother
's
diet
is
so
bad
.

ย่าของฉันกินอาหารแย่มาก

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน