Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

die

คำแปล

ตาย

I
do
not
want
you
to
die
.

ฉันไม่อยากให้คุณตาย

Nobody
wants
to
die
.

ไม่มีใครอยากตาย

He
does
not
want
to
die
.

เขาไม่อยากตาย

การผันคำกริยาทั้งหมดของ die

บุคคลปัจจุบันอดีต
Idiedied
he/she/itdiesdied
you/we/theydiedied

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน