Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

did

คำแปล

Yesterday
,
I
did
not
go
to
college
.

เมื่อวานนี้ ฉันไม่ได้ไปที่วิทยาลัย

Yesterday
we
did
not
drink
wine
.

เมื่อวานนี้ พวกเราไม่ได้ดื่มไวน์

Yesterday
,
we
did
not
drink
wine
.

เมื่อวานนี้ พวกเราไม่ได้ดื่มไวน์

การผันคำกริยาทั้งหมดของ do

บุคคลปัจจุบันอดีต
Idodid
he/she/itdoesdid
you/we/theydodid

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน