Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

developed

คำแปล

They
have
developed
a
motor
.

พวกเขาได้พัฒนาเครื่องยนต์เครื่องหนึ่ง

The
city
has
developed
a
new
system
.

เมืองนี้ได้พัฒนาระบบใหม่ระบบหนึ่ง

We
have
developed
a
car
.

พวกเราได้พัฒนารถยนต์คันหนึ่ง

การผันคำกริยาทั้งหมดของ develop

บุคคลปัจจุบันอดีต
Idevelopdeveloped
he/she/itdevelopsdeveloped
you/we/theydevelopdeveloped
เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน