Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

develop

คำแปล

พัฒนา

We
need
to
develop
Brazil
.

พวกเราจำเป็นต้องพัฒนาประเทศบราซิล

They
do
not
let
me
develop
.

พวกเขาไม่อนุญาตยอมให้ฉันพัฒนา

How
do
you
develop
?

คุณพัฒนายังไง

การผันคำกริยาทั้งหมดของ develop

บุคคลปัจจุบันอดีต
Idevelopdeveloped
he/she/itdevelopsdeveloped
you/we/theydevelopdeveloped
เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน