Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

details

คำแปล

รายละเอียด

I
want
details
.

ฉันต้องการรายละเอียด

He
asks
for
other
details
.

เขาขอรายละเอียดอื่นๆ

I
do
not
know
the
details
.

ฉันไม่รู้รายละเอียด

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน