Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

desk

คำแปล

โต๊ะทำงาน

There
is
a
cat
under
the
desk
.

มีแมวตัวหนึ่งอยู่ใต้โต๊ะ

There
is
a
cat
under
the
desk
.

มีแมวตัวหนึ่งอยู่ใต้โต๊ะ

She
eats
at
dad
's
desk
.

เธอกินที่โต๊ะของพ่อ

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน