Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

desire

คำแปล

ความปรารถนา, ความต้องการ

I
have
no
desire
to
return
home
.

ฉันไม่มีความปรารถนาที่จะกลับบ้าน

I
have
no
desire
to
return
home
.

ฉันไม่มีความปรารถนาที่จะกลับบ้าน

What
is
your
desire
?

ความปรารถนาของคุณคืออะไร

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน