Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

description

คำแปล

คำบรรยาย

My
husband
likes
this
description
.

สามีของฉันชอบคำบรรยายนี้

My
husband
likes
this
description
.

สามีของฉันชอบคำบรรยายนี้

This
is
his
description
.

นี่คือคำบรรยายของเขา

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน