Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

department

คำแปล

แผนก

We
work
in
the
same
department
.

พวกเราทำงานในแผนกเดียวกัน

We
work
in
the
same
department
.

พวกเราทำงานในแผนกเดียวกัน

He
works
in
the
shoe
department
.

เขาทำงานในแผนกรองเท้า

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน