Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

demand

คำแปล

ความต้องการ

We
know
there
is
demand
.

พวกเรารู้ว่ามีความต้องการ

What
is
his
demand
?

ความต้องการของเขาคืออะไร

The
demand

ความต้องการ

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน