Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน
  1. พจนานุกรม
  2. delivery

delivery

คำแปล

การส่ง

This
delivery
is
for
the
boss
.

การขนส่งนี้สําหรับหัวหน้า

All
prices
include
the
delivery
.

ทุกราคารวมค่าขนส่งแล้ว

The
delivery

การขนส่ง

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน