Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

delivers

คำแปล

The
girl
delivers
food
.

เด็กผู้หญิงคนนี้ส่งอาหาร

She
delivers
the
letter
.

เธอส่งจดหมายฉบับนี้

He
delivers
newspapers
.

เขาส่งหนังสือพิมพ์

การผันคำกริยาทั้งหมดของ deliver

บุคคลปัจจุบันอดีต
Ideliverdelivered
he/she/itdeliversdelivered
you/we/theydeliverdelivered
เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน