Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

definition

คำแปล

คำนิยาม

I
do
not
understand
that
definition
.

ฉันไม่เข้าใจนิยามนั้น

I
do
not
understand
that
definition
.

ฉันไม่เข้าใจนิยามนั้น

That
is
my
definition
.

นั่นคือนิยามของฉัน

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน