Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

decision

คำแปล

การตัดสินใจ

Did
you
make
a
decision
?

คุณตัดสินใจหรือยัง

I
made
my
decision
.

ฉันตัดสินใจแล้ว

The
decision

การตัดสินใจ

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน