Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

decided

คำแปล

We
will
have
decided
to
walk
.

พวกเราจะได้ตัดสินใจที่จะเดินแล้ว

1 ความคิดเห็น

Have
you
decided
?

คุณได้ตัดสินใจแล้วหรือยัง

We
decided
together
.

พวกเราได้ตัดสินใจด้วยกัน

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน