Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน
  1. พจนานุกรม
  2. december

december

คำแปล

ธันวาคม

From
October
to
December

จากเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคม

From
October
to
December

จากเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคม

It
is
in
December
.

มันอยู่ในเดือนธันวาคม

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน