Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

decades

คำแปล

ทศวรรษ

They
work
for
decades
.

พวกเขาทำงานมาเป็นทศวรรษ

1 ความคิดเห็น

They
write
for
decades
.

พวกเขาเขียนมาเป็นสิบปี

She
writes
over
decades
.

เธอเขียนมาเป็นสิบปี

แสดงประโยคเพิ่ม

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย