Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

decade

คำแปล

ทศวรรษ

They
work
for
decades
.

พวกเขาทำงานมาเป็นทศวรรษ

1 ความคิดเห็น

For
over
a
decade

เป็นเวลามากกว่าหนึ่งทศวรรษ

The
decade
is
over
.

ทศวรรษนี้ผ่านไปแล้ว

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน