Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

day

คำแปล

วัน

Monday
is
a
day
.

วันจันทร์เป็นวัน

4 ความคิดเห็น

Monday
is
a
day
.

วันจันทร์เป็นวัน

4 ความคิดเห็น

Monday
is
a
day
.

วันจันทร์เป็นวัน

4 ความคิดเห็น

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน