Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

daughter

คำแปล

ลูกสาว

The
woman
is
their
daughter
.

ผู้หญิงคือลูกสาวของพวกเขา

The
woman
is
their
daughter
.

ผู้หญิงคือลูกสาวของพวกเขา

I
have
a
daughter
.

ฉันมีลูกสาวคนหนึ่ง

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน