Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

date

คำแปล

วันที่

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย