Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

date

คำแปล

วันที่

What
is
today
's
date
?

วันนี้เป็นวันที่เท่าไหร่

1 ความคิดเห็น

What
is
today
's
date
?

วันนี้เป็นวันที่เท่าไหร่

1 ความคิดเห็น

What
is
today
's
date
?

วันนี้เป็นวันที่เท่าไหร่

1 ความคิดเห็น

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน