Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

dark

คำแปล

มืด, ความมืด

A
child
is
afraid
of
the
dark
.

เด็กคนหนึ่งกลัวความมืด

A
child
is
afraid
of
the
dark
.

เด็กคนหนึ่งกลัวความมืด

This
child
is
afraid
of
the
dark
.

เด็กคนนี้กลัวความมืด

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน