Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

danger

คำแปล

อันตราย

Now
she
is
in
danger
.

ตอนนี้เธออยู่ในอันตราย

I
am
not
in
danger
.

ฉันไม่อยู่ในอันตราย

The
danger

อันตราย

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน