Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

damage

คำแปล

ความเสียหาย, อันตราย

I
do
not
forget
such
damage
.

ฉันไม่ลืมความเสียหายเช่นนั้น

There
is
no
damage
.

ไม่มีความเสียหาย

The
damage

ความเสียหาย

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน