Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

cutting

คำแปล

My
sister
is
cutting
a
tomato
.

พี่สาวของฉันกำลังหั่นมะเขือเทศลูกหนึ่งอยู่

The
cook
is
cutting
meat
.

พ่อครัวคนนี้กำลังหั่นเนื้อสัตว์อยู่

I
am
cutting
an
orange
.

ฉันกำลังหั่นส้มลูกหนึ่งอยู่

การผันคำกริยาทั้งหมดของ cut

บุคคลปัจจุบันอดีต
Icutcut
he/she/itcutscut
you/we/theycutcut

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน