Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

cut

คำแปล

หั่น, ตัด

My
brother
does
not
like
to
cut
fruit
.

พี่ชายของฉันไม่ชอบหั่นผลไม้

My
mother
likes
to
cut
fruit
.

คุณแม่ของฉันชอบหั่นผลไม้

You
do
not
cut
this
paper
.

คุณไม่ตัดกระดาษแผ่นนี้

การผันคำกริยาทั้งหมดของ cut

บุคคลปัจจุบันอดีต
Icutcut
he/she/itcutscut
you/we/theycutcut

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน