Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

currency

คำแปล

สกุลเงิน, เงิน

The
dollar
is
a
type
of
currency
.

ดอลลาร์เป็นสกุลเงินประเภทหนึ่ง

We
need
a
new
currency
.

พวกเราต้องการสกุลเงินใหม่

The
currency

สกุลเงิน

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน