Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

cup

คำแปล

แก้ว

We
have
a
white
cup
.

พวกเรามีถ้วยสีขาวใบหนึ่ง

We
have
a
white
cup
.

พวกเรามีถ้วยสีขาวใบหนึ่ง

His
cup
is
blue
.

ถ้วยของเขาเป็นสีฟ้า

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน