Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

cultural

คำแปล

ทางวัฒนธรรม

They
write
for
a
cultural
newspaper
.

พวกเขาเขียนเพื่อหนังสือพิมพ์ทางวัฒนธรรมฉบับหนึ่ง

A
cultural
newspaper

หนังสือพิมพ์ทางวัฒนธรรมฉบับหนึ่ง

It
is
cultural
.

มันคือเรื่องทางวัฒนธรรม

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน