Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

crop

คำแปล

พืชผล

Rice
is
the
main
crop
of
that
region
.

ข้าวคือพืชผลหลักของภูมิภาคนั้น

The
crop

พืชผล

Rice
is
the
main
crop
of
that
region
.

ข้าวคือพืชผลหลักของภูมิภาคนั้น

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน