Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

crisis

คำแปล

วิกฤต

That
crisis
turned
out
to
be
a
big
opportunity
.

วิกฤตนั้นกลายเป็นโอกาสที่ยิ่งใหญ่

Our
country
is
in
crisis
.

ประเทศของพวกเราอยู่ในช่วงวิกฤต

The
crisis

วิกฤต

แสดงประโยคเพิ่ม
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย