Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

crab

คำแปล

ปู (คำเอกพจน์)

The
crab
drinks
water
.

ปูดื่มน้ำ

4 ความคิดเห็น

The
crab
is
an
animal
.

ปูเป็นสัตว์

I
eat
the
crab
.

ฉันกินปู

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน