Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

counts

คำแปล

He
counts
from
one
to
five
.

เขานับจากหนึ่งถึงห้า

1 ความคิดเห็น

She
counts
on
her
family
.

เธอพึ่งพาครอบครัวของเธอ

She
counts
on
me
.

เธอพึ่งพาฉัน

การผันคำกริยาทั้งหมดของ count

บุคคลปัจจุบันอดีต
Icountcounted
he/she/itcountscounted
you/we/theycountcounted

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน