Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

country

คำแปล

ประเทศ

I
love
my
country
.

ฉันรักประเทศของฉัน

1 ความคิดเห็น

Italy
is
a
country
.

อิตาลีเป็นประเทศ

1 ความคิดเห็น

I
love
my
country
.

ฉันรักประเทศของฉัน

1 ความคิดเห็น

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน