Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

counting

คำแปล

The
student
is
counting
from
one
to
three
.

นักเรียนคนนี้กำลังนับหนึ่งถึงสามอยู่

They
are
counting
the
horses
.

พวกเขากำลังนับจำนวนม้าเหล่านี้อยู่

We
are
counting
the
eggs
.

พวกเรากำลังนับไข่เหล่านี้อยู่

การผันคำกริยาทั้งหมดของ count

บุคคลปัจจุบันอดีต
Icountcounted
he/she/itcountscounted
you/we/theycountcounted

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน