Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

count

คำแปล

นับ

My
son
does
not
know
how
to
count
.

ลูกชายของฉันไม่รู้ว่านับยังไง

1 ความคิดเห็น

I
count
from
one
to
five
.

ฉันนับจากหนึ่งถึงห้า

We
count
on
you
.

พวกเราพึ่งพาคุณ

การผันคำกริยาทั้งหมดของ count

บุคคลปัจจุบันอดีต
Icountcounted
he/she/itcountscounted
you/we/theycountcounted

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน