Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

costs

คำแปล

The
book
costs
fifteen
dollars
.

หนังสือเล่มนี้ราคาสิบห้าดอลลาร์

It
costs
more
than
one
million
.

มันมีราคามากกว่าหนึ่งล้าน

It
costs
time
.

มันต้องใช้เวลา

การผันคำกริยาทั้งหมดของ cost

บุคคลปัจจุบันอดีต
Icostcost
he/she/itcostscost
you/we/theycostcost
เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน