Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

cost

คำแปล

ราคา, ค่าใช้จ่าย

How
much
does
this
shirt
cost
?

เสื้อเชิ้ตตัวนี้ราคาเท่าไหร่

How
much
does
this
shirt
cost
?

เสื้อเชิ้ตตัวนี้ราคาเท่าไหร่

What
does
the
coat
cost
?

เสื้อโค้ทตัวนี้ราคาเท่าไหร่

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน