Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

corner

คำแปล

มุม

The
bank
on
the
corner
is
ours
.

ธนาคารที่หัวมุมนี้เป็นธนาคารของพวกเรา

The
bank
on
the
corner
is
ours
.

ธนาคารที่หัวมุมนี้เป็นธนาคารของพวกเรา

There
is
a
church
on
the
corner
.

มีโบสถ์แห่งหนึ่งอยู่ที่หัวมุมนี้

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน